Winners


A workshop in conjunction with ACM Multimedia 2023

MuSe-Mimic

Guofeng Yi, Yuguang Yang, Yu Pan, Yuhang Cao, Jixun Yao, Xiang Lv, Cunhang Fan, Zhao Lv, Jianhua Tao, Shan Liang, Heng Lu

Paper: Exploring the Power of Cross-Contextual Large Language Model in Mimic Emotion Prediction

MuSe-Humour

Qi Li, Yangyang Xu, Zhuoer Zhao, Shulei Tang, Feixiang Zhang, Ruotong Wang, Xiao Sun, Meng Wang

Paper: JTMA: Joint Multimodal Feature Fusion and Temporal Multi-head Attention for Humor Detection

MuSe-Personalisation

Qi Li, Shulei Tang, Feixiang Zhang, Ruotong Wang, Yangyang Xu, Zhuoer Zhao, Xiao Sun, Meng Wang

Paper: Temporal-aware Multimodal Feature Fusion for Sentiment Analysis